Наукові роботи

Мрт в діагностиці патології колінного суглобу

Проблема діагностики й лікування травма­тичних ушкоджень колінного суглобу зали­шається гострою дотепер. Про це свідчить значна кількість робіт, присвячених травмі колінного сугло­бу, що з'явились останнім часом. Актуальність проб­леми внутрішньосуглобових ушкоджень колінного суглобу обумовлена тенденцією до зростання за­гальної кількості хворих. Однією з причин цього є більш активні заняття спортом, постійне зростання тренувальних навантажень. За даними статистики, 75% меніскектомій виконується у спортсменів. За даними літератури, 52% травм колінного суглобу от­римані під час занять спортом. Природно, що найбільша їх кількість припадає на найактивніші роки життя — 3-5-е десятиліття.

Дифереренціальна діагностика дисциркуляторних енцефалопатій і демієлінізуючих захворювань

В даний час однією з головних проблем охоро­ни здоров'я є цереброваскулярна патологія — третя за поширеністю причина смертності і одна з основних причин інвалідизації населення в багать­ох країнах світу. Як відзначають експерти ВООЗ, у майбутньому кількість цереброваскулярних захво­рювань (ЦВЗ) буде зростати, що пов'язано зі старінням населення планети і збільшенням поши­реності в популяції як розвинених, так і країн, що розвиваються таких факторів ризику ЦВЗ, як ар­теріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет, гіперхо- лестеринемія , куріння, ожиріння, гіподинамія та ін.

Особливості постгрипозних пневмоній, що супроводжували пандемію грипу в україні в жовтні-грудні 2009 року

Пандемія грипу А (Н1N1 - Каліфорнія) в жовтні-грудні 2009 року мала свої особли­вості. По-перше, вона охопила значну кількість на­селення України, перебігала з тяжким станом хво­рих та величезними ускладненнями, що призвело до значної кількості смертельних наслідків.

Під час епідемії грипу в жовтні-грудні 2009 року в Україні було чітко визначено, що медики мали справу зі спалахом сезонного грипу в поєднанні з грипом А (НШ1). Особливо складною ситуація ви­явилась у Західній Україні, де спостерігали найви­щу захворюваність та летальність від пневмоній.

Використання мрт у діагностиці, класифікації та стадіюванні туберкульозного спондиліту

Туберкульозний спондиліт, або хвороба Потта (описаний PercivalPottу 1779 р. як ураження міжхребцевого диска з поширенням на тіла суміжних хребців), викликається Mycobacteriumtuberculosis та є найчастішою локалізацією кістковосуглобового туберкульозу.

Наприкінці минулого століття туберкульозний спондиліт був рідким захворюванням. Останнім часом частота цього захворювання має тенденцію до зростання.

Контакти

Ліцензія МОЗ
АЕ №197867 від 30 травня 2013р.

м. Івано-Франківськ,
вул. Матейки, 34

тел.: (0342) 75-21-41
моб.: (096) 075-21-41

info@mrt.if.ua